Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama MHR - Karp z Białki

Działamy dla lepszej Polski

 

 

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski” 
jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


2023-11-25 Działania podejmowane w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program koncentruje się na czterech grupach odbiorców: wolontariuszach, organizatorach wolontariatu, koordynatorach wolontariatu i otoczenia wolontariatu.

Gościem audycji jest Justyna Orłowska, Centrum Wolontariatu w Lublinie, regionalny koordynator programu Korpus Solidarności.

 


2023-11-24 Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych, świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świadczenie dla osób deportowanych przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, dotyczy osób, które podlegały represjom.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają stałe miejsce zamieszania w Rzeczypospolitej Polskiej i nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku: działań wojennych w okresie wojny 1939-1945, eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 zostali przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i została przymusowo zatrudniona w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3046,29 zł i posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Gościem audycji jest Maciej Raszewski - p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie

 


2023-11-22 Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych, świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świadczenie dla osób deportowanych przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, dotyczy osób, które podlegały represjom.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają stałe miejsce zamieszania w Rzeczypospolitej Polskiej i nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku: działań wojennych w okresie wojny 1939-1945, eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 zostali przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i została przymusowo zatrudniona w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3046,29 zł i posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Świadczenie dla osób deportowanych przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, dotyczy osób, które podlegały represjom.

Gościem audycji jest Maciej Raszewski - p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.

 


2023-11-20 Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania Straży Pożarnych.

Działania Straży Pożarnych to przede wszystkim gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne - szczególnie na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, a także zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym także podczas powodzi. Do działań Straży Pożarnych zalicza się także usuwanie skutków zdarzeń, w szczególności po przejściu anomalii pogodowych.


Gościem audycji jest bryg. Andrzej Szozda, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.
 


 

2023-11-17 Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania ratownictwa medycznego.


Działania ratownictwa medycznego to m.in. organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, utrzymanie gotowości ratowniczej czy organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego. 


Gośćmi audycji są: Pan Piotr Zając, dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu oraz Pani Katarzyna Lal, pielęgniarka koordynująca w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 


2023-11-15 Niski poziom wiedzy w zakresie praw konsumenckich. Przykłady pomocy rzecznika praw konsumentów.

Istnieje wiele przypadków, w których rzecznik praw konsumenckich może pomóc. Najczęstsze przypadki, w których rzecznik praw konsumentów udziela pomocy, dotyczą sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych. Często zgłaszane są również problemy dotyczące sprzedaży na odległość np. wprowadzające w błąd informacje o przedmiocie sprzedaży podczas rozmowy telefonicznej czy niezrozumiałe umowy.


Gościem audycji jest Pani Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu.
 


2023-11-13 Bezpłatna pomoc konsumencka jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości praw konsumentów.


Z pomocy rzeczników konsumentów może skorzystać każdy, kto ma problem z zakupionym towarem lub usługą. Do zadań rzeczników konsumentów należą m.in. bezpłatne porady dla konsumentów i informacje prawne w celu ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów czy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.


Gościem audycji jest Pani Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu
 


2023-11-10 Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program "Korpus Wsparcia Seniorów".

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.
 


2023-11-08 Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.
Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Gościem audycji jest Pan Grzegorz Matuszak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu
 


 2023-11-06 Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program "Aktywni+".

Głównym celem programu wieloletniego na rzecz osób starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To m.in. wsparcie aktywnego starzenia się i uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez dofinansowanie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Gościem audycji jest Pani Barbara Kamińska - Skowronek, koordynator projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025. Projekt pt. "Senioralny hub Edukacyjno - Opiekuńczy" realizowany jest przez Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.
 


2023-11-03 Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Zakłady Aktywności Zawodowej.

Zakłady Aktywności Zawodowej są podmiotami ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. W Zakładach Aktywności Zawodowej mogą pracować osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Gościem audycji jest Pan Mariusz Fedyk, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.


2023-11-01 Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Środowiskowe Domy Samopomocy.

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia pobytu dziennego ale też pobytu całodobowego dla osób: przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu.

Gościem audycji jest Pani Anna Skakuj, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.


2023-10-30 Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Gościem audycji jest Pan Wiesław Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu.


2023-10-27 Audycja 13. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Gościem audycji jest Pan Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


2023-10-25 Audycja 12.  Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłków: stałego, celowego oraz dodatku mieszkaniowego.

Osoby niepełnosprawne będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zasiłek stały, zasiłek celowy oraz dodatek mieszkaniowy. Są to świadczenia uzależnione od wysokości dochodu. 
Gościem audycji jest Pan Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


2023-10-23 Audycja 11. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci dofinansowań.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowań. Mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Istnieje także tzw. opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

Gośćmi audycji są: Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Magdalena Makary - pracownice Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


2023-10-20  Audycja 10. Renta socjalna jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Renta socjalna jest świadczeniem finansowym, wypłacanym co miesiąc przez ZUS osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia (niezdolność do pracy). Żeby uzyskać prawo do renty socjalnej, należy spełnić pewne warunki.
Po pierwsze należy być osobą pełnoletnią. Po drugie należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
•    przed ukończeniem 18 roku życia;
•    w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
o    w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, 
o    w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalną można otrzymać na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

Gościem audycji jest Pan Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.


2023-10-18 Audycja 9. Nieodpłatna pomoc prawna a osoby niepełnosprawne.

System nieodpłatnej pomocy prawnej jest kierowany także do osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady, należy taką potrzebą zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu. Osoby ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w danym punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Gościem audycji jest Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


2023-10-16 Audycja 8. Nieodpłatna pomoc prawna jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości prawnej społeczeństwa.

Każdy może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest ona kierowana do osób, które borykają się z danym problemem prawnym. Prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.
 Gościem audycji jest Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


2023-10-13 Audycja 7. Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.
Gościem audycji jest Pani Joanna Jurgielewicz, kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu


2023-10-11 Audycja 6. Program "Asystent rodziny" jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej


2023-10-09 Audycja 5. Karta Dużej Rodziny jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej


2023-10-06 Audycja 4. Program Maluch + jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia.

Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej


2023-10-04 Audycja 3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Jest to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. złotych na dziecko.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


2023-10-02 Audycja 2. Rządowy program "Dobry Start" jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Ten rządowy program Dobry Start jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


2023-09-29. Audycja 1. Rządowy program "Rodzina 500+" jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z nich jest rządowy program Rodzina 500 +, który jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program ten wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do polepszenia sytuacji materialnej rodzin. 
Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Podziel się

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.